Search:
Faculty
Ocean College
 
Faculty Members Contacts
(click to download)
 
 
Department of Marine Sciences

 

   Institute of Marine Geology and Resources                                                                                         

  Professor

  LOU, Zhang-Hua

  CHEN, Wang-Ping

  XIA, Mei-Sheng

  YE, Ying    

  Faculty

  CHEN, Xue-Gang

  JI, Xiao-Sheng

  JIN, Ai-Min

  ZHU, Rong 

  Postdoctor

  LI, Mei

  JIANG, Shu

  ZHANG, Shi-Xia

 

 

   Institute of Physical Oceanography                                                                                                       

  Professor

  HUANG, Da-Ji

 

 

 

  Faculty

  HE, Zhi-Guo

  Hao-Che Ho

  HU, Peng

  LI, Shuang

  PAN, Jun-Ting

  SONG, Dan

※  Thomas PÄHTZ

  YOU, Jing-Hao

  YUAN, Ye-Ping

  ZHANG, Ji-Cai

   

  Postdoctor

  HE, Shuang-Yan

 

 

 

  Chair Professor

 Antony A-K. Liu

 

   Institute of Marine Biology                                                                                                                   

  Professor

  LIU, Jian-Hua

  MA, Zhong-Jun

  ZHANG, Zhi-zhen

 

  Faculty

  DI, Ya-Nan

  TONG, Meng-Meng

  WANG, Pin-Mei

  XU, Lian-Hua

  XU, Jin-Zhong

   

 

  Postdoctor

  DING, Wan-Jing

   SHEN, Li

 

 

   Institute of Marine Chemistry and Environment                                                                                    

  Professor

  CHEN, Jian-Fang

     

  Faculty

  LIU, Shu-Xia

  Pei Sun LOH

  PAN, Yi-Wen

  WU, Bin

  ZHENG, Hao

     

 

  Chair Professor

  CHEN-TUNG (ARTHUR) CHEN

 

   Institute of Island and Coastal Research                                                                                               

  Professor

  QI, Jia-Guo

  WU, Jia-Ping

   

  Faculty

  WAN, Hai-Bo

  YANG, Xu-Chao

  ZHU, Wei-Ning

 

 

 

Department of Ocean Engineering

 

   Institute of Port, Coastal and Offshore Engineering                                                                             

  Professor

  LIU, Hai-Jiang 

  SUN, Zhi-Lin 

 

 

  Faculty

  GAO, Yang-Yang

  HUANG, Sai-Hua

  QIU, Jian-Li

  SHEN, Jia-Yi

  SUN, Hong-Yue

  XIA, Yue-Zhang

  YAO, Yan-Ming

  ZHAO, Xi-Zeng

 

   Institute of Underwater Technology                                                                                                        

  Professor

  CHEN, Ying

  HAN, Jun

  JI, Da-Xiong 

 

  Faculty

  CHEN, Jia-Wang

  FAN, Wei

  HUANG, Hao-Cai

  QU, Feng-Zhong

  SONG, Hong

  SUN, Gui-Qing

  XIE, Ying-Jun

  XU, Jing

  ZHANG, Da-Hai

     

   Institute of Naval Architecture and Ocean Engineering                                                                         

  Professor

  LENG, Jian-Xing

     

  Faculty

  CHEN, Zhen-Wei

  GE, Han

  JIAO, Lei

  WAN, Zhan-Hong

  WANG, Cheng

  WEI, Yan

   

Copyright 2010-2012 Ocean College, Zhejiang University. All rights reserved.You are visitor:1691111次