Contact Us

HOME  |  ABOUT

Postal Address

Ocean College Zhejiang University

1 Zheda Road Zhoushan Zhejiang

316000 P.R. China


Administration Office

Dong Xiaojun

Office: Room 406 Administration Building

Tel: 0580-2092887

Email: dnxj@zju.edu.cn

 

Human Resources Office

WU Yingjun

Office: Room 308 Administration Building

Tel: 0580-2092528

Email: wuyj@zju.edu.cn


Academic Affairs Office

MA Zhongjun

Office: Room 105 Administration Building

Tel: 0580-2092592

Email: mazj@zju.edu.cn

 

Research and Cooperation Office

MA Xingchao

Office: Room 204 Administration Building

Tel: 0580-2092369

Email:maxingchao@zju.edu.cn

 

International Office

SONG Chunyi

Office: Room 331 Administration Building

Tel: 0580-2092681

Email: cysong@zju.edu.cn

  

Chinese Student Affairs Office

WANG Wancheng

Office: Room 333 Administration Building

Tel: 0580-2092113

Email: wwc@zju.edu.cn

 

Laboratory & Research Facilities Office

HE Zhiguo

Office: Room 325 Administration Building

Tel: 0580-2092136

Email: hezhiguo@zju.edu.cn

 

Campus Services and Management Office

ZHOU Yibin

Office: Room 423 Administration Building

Tel: 0580-2092100

Email: ybzhou@zju.edu.cn