Contact Us

HOME  |  ABOUT

Postal Address

Ocean College Zhejiang University

1 Zheda Road Zhoushan Zhejiang

316000 P.R. China


Administration Office

Dong Xiaojun

Office: Room 406 Administration Building

Tel: 0580-2092887

Email: dnxj@zju.edu.cn

 

Human Resources Office

WU Feng

Office: Room 308 Administration Building

Tel: 0580-2092528

Email: wuf@zju.edu.cn

 

Academic Affairs Office

MA Zhongjun

Office: Room 105 Administration Building

Tel: 0580-2092592

Email: mazj@zju.edu.cn

 

Research and Cooperation Office

WU Jiaping

Office: Room 204 Administration Building

Tel: 0580-2092369

Email: jw67@zju.edu.cn

 

International Affairs Office

ZHU Jingsheng

Office: Room 331 Administration Building

Tel: 0580-2092681

Email: zhujingsheng@zju.edu.cn

  

Student Affairs Office

WANG Wancheng

Office: Room 333 Administration Building

Tel: 0580-2092113

Email: wwc@zju.edu.cn

 

Laboratory & Research Facilities Office

SHAO Ding

Office: Room 325 Administration Building

Tel: 0580-2092136

Email: kyysd@zju.edu.cn

 

Library & Information Center

WU Yingjun

Office: Room 603 Library

Tel: 0580-2092521

Email: wuyj@zju.edu.cn

 

Campus Services and Management Office

ZHOU Yibin

Office: Room 423 Administration Building

Tel: 0580-2092100

Email: ybzhou@zju.edu.cn